W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

   Prawo cywilne:
 • doradztwo w zakresie umów, zawierania i rozwiązywania umów, opiniowanie umów i aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych,
 • sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych,
 • prowadzenie rokowań i negocjacji z wierzycielami (Bankami),
 • doradztwo w zakresie prawa wekslowego,
 • odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia,
 • egzekucja należności,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz majątku ruchomego.

   Prawo rodzinne:
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków),
 • alimenty - obniżenie/podwyższenie alimentów, alimenty od byłego współmałżonka, od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności,
 • ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • ustalenie pochodzenia dziecka w tym ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie),
 • zadecydowanie o istotnych sprawach dziecka - np. wydanie zgody na paszport,
 • sprawy o przysposobienie,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich.

   Prawo spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych,
 • podważenie testamentu.

   Prawo administracyjne:
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych,
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

   Prawo gospodarcze:
 • reprezentacja w sporach sądowych wynikłych na tle prowadzonej działalności,
 • reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości,
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • windykacja należności.

   Prawo karne:
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego.

   Prawo karne wykonawcze:
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
 • dozór elektroniczny,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • zawieszenie postępowania wykonawczego,
 • orzeczenie kary zastępczej,
 • rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności.

   Prawo wykroczeń:
 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.


Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez Kancelarię ustalane jest z reguły w porozumieniu z klientem, a jego wysokość wynika z charakteru sprawy, jej złożoności i czasochłonności oraz innych kosztów z nią związanych (np. dojazdu do siedziby Sądu).

Odrębne zasady ustalania wynagrodzenia za pracę Kancelarii obowiązują w wypadku podejmowania incydentalnej obsługi prawnej, między innymi w sprawach związanych z zastępstwem procesowym lub za sporządzenie jednorazowej opinii prawnej.

Do każdego wynagrodzenia Kancelaria dolicza należny według obowiązujących przepisów podatek VAT w należnej wysokości. Wynagrodzenie, ustalone przez strony, płatne jest na podstawie faktury VAT gotówką lub przelewem na konto Kancelarii.